KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2023-05-07 (21004)

9Grenzwerte
Maximum Ratings

9.5 Tetroden und Pentoden
Tetrodes and Pentodes

9.5.4 Leistungstetroden und Pentoden für Verstärker
Power Amplifier Tetrodes and Pentodes

Pa = 2.0 ... 3.0 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
WWW VV mAV
6G6G 2.75-0.5 180180 ---- - Tse39
2.753.50.75 300300 -0.50.190 CEN Rca44
Seitenanfang - Top of Page Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate 14649
WWW VV mAV

Pa = 3.0 ... 4.0 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
VCL11  4.00.5- 250550250550 251.51500.8 CEN Tfk42
WWW VVVV mAV
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
ECL84  4.01.7- 250550250550 402.01.0200 - Phi58
PCL84  4.01.7- 300550250550 402.01.0200 CEN Phi69
WWW VVVV mAV
Runter - DownRunter - Down  Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
N77  4.04.60.6 250-250- -0.470.1150 - Mar53
Seitenanfang - Top of Page Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate 14364
WWW VVVV mAV
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1 Ufk Uf If Tb Rate Ref *?
WW VV mAMOHMVVmAC
PTT208P  3.60.7 225225 280.57018140175 Csf64
6A4  4.0- 180180 -0.5-6.3300- Rca37
R147  4.00.8 225225 280.57018140175 ABS Rtc57
  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1 Ufk Uf If Tb Rate 18900
WW VV mAMOHMVVmAC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ubg2 Ug1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf tf Rate Ref *?
WW VVV MOHMVVVs
6AW8A  3.251.0 3003000...
50
1.00.25200100-11 CEN G2
Get57
3.751.1 3303300 1.00.252001005.7-
6.9
11 MAX G2
Get63
  Pa Pg2 Ua Ubg2 Ug1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf tf Rate 14822
WW VVV MOHMVVVs
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Tb Rate Ref *?
WW VVVVV mAMOHMVC
5902  4.01.0 16533015531055 500.550.1200220 ABS Phi68
  Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Tb Rate 14673
WW VVVVV mAMOHMVC

Pa = 4.0 ... 5.0 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ubg2 Ug1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Rate Ref *?
WW VVV MOHMVV
6F40  4.5- --- ---- Mag63
50F2  5.0- --- ---- Mag63
6CX8  5.01.1 3303300 1.00.25200100 MAX G2
Get59
  Pa Pg2 Ua Ubg2 Ug1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Rate 18900
WW VVV MOHMVV
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg1 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Ref *?
WWW VVVV mAMOHMVC
E81L 
18046
4.51.20.1 210550210550 300.50.25120170 Val63
IL861  4.51.2- 210550210550 300.50.25120170 Rft58
18040  4.51.2- 250550250400 301.0
0.3
0.5
0.15
50- Phi52
  Pa Pg2 Pg1 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb 18903
WWW VVVV mAMOHMVC

Pa = 5.0 ... 6.0 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf Ref *?
WWW VVVV mAMOHMVkOHM
58TF1  5.55.0- ---- ---- Mag63
  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf 18906
WWW VVVV mAMOHMVkOHM
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Tb Ref *?
WWW VVVV mAMOHMVC
PTT243P  5.21.3- 180-180- 405070- Mik64
PTT244P  5.21.3- 180-180- 405070175 Csf64
43  5.31.9- 160-135- ---- Tse39
38  5.5-- 250-250- -1.0-- Rca37
  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Tb 15530
WWW VVVV mAMOHMVC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Ref *?
7A5 5.51.2 125125 -0.50.1- Rca41
  WW VV mAMOHMV 14499
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate Ref *?
6EH5  5.01.75 135117 0.50.1200100-- CENSyl59
5.52.0 150130 0.50.12001005.7-
6.9
220 MAXTse63
  WW VV MOHMVVVC 14676
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk+
(PK)
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
tf Tb Rate Ref *?
12EH5  5.01.75 135117 0.50.130020010011- CENSyl59
5.52.0 150130 0.50.130020010011220 MAXTse63
  WW VV MOHMVVVsC 14676

Pa = 6.0 ... 7.0 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Ufk Rkf Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
ECL113 6.51.02.0 250550250550 401.250- - Tfk51
16TP6 7.0-- ---- ---- - Mag63
18TP11 7.0-- ---- ---- - Mag63
WWW VVVV mAV
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Uf Ufk+ Rate Ref *?
WWW VVVV mAVV
48 7.0-- 125-100- -1026...
34
90 - Rca37
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Uf Ufk+ Rate 15526
WWW VVVV mAVV

Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1 Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
tf Rate Ref *?
WW VVV mAmAVVs
12BV7 6.251.0 30017550 --1.00.25200100- CEN Get59
12BY7A 6.51.1 30018050/0 --1.00.25200-11 CEN Get55
12BY7A 6.51.2 33019055/0 --1.00.2520010011 MAX Rca61
WW VVV mAmAVVs
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
tf Rate Ref *?
WW VVV mAmAVVs
6JZ8 7.01.8 250200150 702452.21.0200100- MAX 472 Get63 Rca64
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
tf Rate 20935
WW VVV mAmAVVs

Pa = 7.0 ... 8.0 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate Ref *?
WW VVVV mAmAVVC
6HZ8 8.02.0 330330+0- --1.00.25200100- MAX Get63
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate 21004
WW VVVV mAmAVVC
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate Ref *?
WW VVVV mAmAVC
EL803S 7.21.7 275600275600 45-1.00.5140200 ABS Tfk65
EL32 8.01.6 250550250550 45-1.00.650- CEN Mul46
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate 14669
WW VVVV mAmAVC
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg1g2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Ik
(PK)
Rg1 Ufk Tb Mode Ref *?
WW VVVV mAmAVC
89 8.0- 250-250- --1.0-- A Rca37
-0.35 250--- -90--- B 409
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg1g2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Ia
(PK)
Rg1 Ufk Tb Mode 15570
WW VVVV mAmAVC

8.0 ... 9.0 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
EBL1  9.01.22.5 250550260550 551.0505.0 CEN Phi40
EL3  9.01.22.5 250550275550 551.0505.0 CEN Phi40
EL3N  9.01.22.5 250550275550 551.01005.0 CEN Phi53
ECL11  9.01.33.5 250550275550 600.7505.0 CEN Tfk42
UCL11  9.01.53.0 250550250550 750.71255.0 CEN Tfk42
PCL86  9.01.83.25 250550250550 551.010020 CEN Rft65
ECL86  9.01.53.0 300550300550 551.010020 CEN Rft65
WWW VVVV mAV
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Ufk Rkf Rate Ref *?
WWW VVVV mAV
CL33  9.02.0- 250400250400 701.01755.0 CEN Mul46
UL41  9.01.754.0 250550250550 751.015020 CEN Phi53
9.02.5- 250550250550 751.015020 CEN Phi55
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Ufk Rkf Rate 18161
WWW VVVV mAV

Runter - DownRunter - Down  Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate Ref *?
WWW VV mAVC
N37  9.0123.0 165165 -0.270.1150250 CEN Mar52
Seitenanfang - Top of Page Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate 14363
WWW VV mAVC

Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ubg2 Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
WW VVVV mAV
41  8.0- 250250-- -1.00.1-  Rca37
8.52.8 315285-0 -0.50.190  Tse50
8.52.8 315285315- -0.50.190 CEN Get46
9.43.1 345315345- ---100 ABS
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Ug2 Ubg2 Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate 14531
WW VVVV mAV

Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate Ref *?
WWW VVVV mAVC
6F80 9.0-- ---- ----- CEN Mag63
EL803 9.02.0- 250550250550 701.00.5120200 CEN Tfk65
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate 18906
WWW VVVV mAVC

Pa = 9.0 ... 10 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate Ref *?
WW VVV mAmAVVC
6EM5 101.1 315285250 602102.22.2200100250 CEN Rca61
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate 20935
WW VVV mAmAVVC

Pa = 9.0 ... 10 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Ref *?
WWW VVVV mAMOHMVC
PTT241P 101.3- 250--- ----- Csf62
EL804  101.754.0 250550250550 1001.00.550245 Tfk65
25F7  105.0- ---- ----- Mag63
  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb 18916
WWW VVVV mAMOHMVC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg1g2 Ua Ug2 Ia
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Mode Ref *?
59  -- 250250 -50010- A Rca37
101.5 400- 200--- B 409
  WW VV mAkOHMV 15569

Pa = 10 ... 12 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf Rate Ref *?
WWW VVVV mAMOHMVkOHM
UBL1  111.62.8 250550250550 701.015020 CEN Phi42
UBL21  111.93.5 250550250550 751.015020 CEN Phi42
EBL21  111.72.75 300550300550 601.0505.0 CEN Phi42
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Rkf Rate 20458
WWW VVVV mAMOHMVkOHM

Pa = 12 ... 15 W
Runter - DownRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate Ref *?
WW VVV mAmAVVC
6LU8 142.75 400300250 752602.21.0200100210 MAX 472 Get67 Rca75
Seitenanfang - Top of Page Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1
(PK)
Ik Ik
(PK)
Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Tb Rate 20935
WW VVV mAmAVVC

Pa = 12 ... 15 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Uf Rate Ref *?
WW VV mAMOHMVV
6F60  12- -- ----6.3 Mag63
25F11  125.0 -- ----25 Mag63
26E6WG  12.51.75 220150 ---30022.5-
30.5
ABSTse57
  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Uf Rate 18906
WW VV mAMOHMVV
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik If Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
6P43P-E  122.0 300250 -0.57-
0.68
---  Rus02
  WW VV mAAMOHMV 15284
Hoch - UpRunter - Down Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
fmax Tb Rate Ref *?
6BW6  122.0 315285 65--150250  Bri60
  WW VV mAMOHMMHzC 15310
Hoch - UpRunter - Down Pa Pg2 Ua Ug2 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Rate Ref *?
7408  142.2 350315 0.50.12001005.7-
6.9
MAXGet63
6DY7  152.0 400300 0.470.1200100- MAXSyl58
  WW VV MOHMVVV 15082
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ubg2 Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
42  13.2- 315315-- ---- A Rca37
-- 375250-- ---- AB2
113.75 375285-- -0.50.1-  Tse43
113.75 375285375- -0.50.190 CEN Get46
12.14.13 415315415- ---100 ABS
  WW VVVV mAMOHMV 14533
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug1 Ig1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Uf Tb Rate Ref *?
6005  112.2 27527555/
0
3.0650.50.15.7-
6.9
225 ABS Cif68
  WW VVV mAmAMOHMVC 14826
Hoch - UpRunter - Down Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Tb Rate Ref *?
6005 122.0 275-275- -0.50.190- CEN Get52
122.0 275550275550 801.00.5100- CEN Tfk65
        ----225 ABS
  WW VVVV mAMOHMVC 14826
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Ref *?
EL84  122.04.0 300550300550100 651.00.3100 Mul64
Val71
  WWW VVVVV mAMOHMV 14809
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk+ Ufk Tb Rate Ref *?
7561  132.0 350550200550 1500.50.1200100220 ABS Tfk65
  WW VVVV mAMOHMVVC 14826
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pag2 Pg2 Ua Uba Ua
+g2
Ug2 Ubg2 Ik Rg1 Ufk Rate Ref *?
WWW VVVVV mAkOHMV
EL360  15185.0 8001000400400800 200500200 CEN Mul64 Nächster - Next
6.0-2.0 20004000-400550 5.0-- 431
  Pa Pag2 Pg2 Ua Uba Ua
+g2
Ug2 Ubg2 Ik Rg1 Ufk Rate 16489
WWW VVVVV mAkOHMV

Pa = 15 ... 20 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Ref *?
WWW VVVV mAMOHMV
EL6 
EL36
183.0- 250-275- 90---50 Mul
EL5 
EL35
183.5- 375-250- 90---50 Mul
4688 
4689
182.03.5 375600275600 900.7--50 Phi48
4699  182.05.0 425800425650 90-0.70.550 Phi48
EL39  183.0- 600-325- 1200.7--50 Mik64
EL506  19-- 450-400- ----- Bri70
  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk 18522
WWW VVVV mAMOHMV
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate Ref *?
WWW VV mAMOHMVVVC
7868  193.36.0 550440 901.00.32001005.7-
6.9
240 MAX Rca66
  Pa Pg2 Pg2
(PK)
Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate 18524
WWW VV mAMOHMVVVC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Uao Ug3 Ug2 Ug2o Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk Rate Ref *?
WW VVVVVmA MOHMVV
21KQ6  17- 27560070275600275 0.52.2240240 MAX Rca73
Syl70
Nächster - Next
29LE6  -- 275-70275-275 0.52.2240240 MAX Rca71 Nächster - Next
  Pa Pg2 Ua Uao Ug3 Ug2 Ug2o Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk Rate 17643
WW VVVVVmA MOHMVV
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ug1 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk Uf Tb Rate Ref *?
WW VVVVmA MOHMVVVC
6JU6  173.5 7707522055275 0.47102001005.7-
6.9
240 MAX Rca66 Nächster - Next
  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ug1 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk Uf Tb Rate 17642
WW VVVVmA MOHMVVVC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ug1 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate Ref *?
WW VVVVmA MOHMVVVC
6JF6  173.5 770100220-275 0.47102001005.7-
6.9
240 MAX Rca67 Nächster - Next
  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ug1 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate 17642
WW VVVVmA MOHMVVVC

Pa = 20 ... 25 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Ug2 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Rate Ref *?
KT67  22253.0 600300 -0.270.1-  Mar56
5881  23263.0 400400 -0.50.1200 CENTse62
  WWW VV mAMOHMV 15565
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk Ref *?
EL31  258.0 8001200400800 2000.50.1100 Mul48
  WW VVVV mAMOHMV 14467
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ik Ik (PK) @tp Rg1 Ufk Ref *?
6L50  253.5 1000400 1251.51.00.2580 Mik60
  WW VV mAAsMOHMV 14645
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate Ref *?
WW VVVmA MOHMVVVC
6JE6  243.2 99075190315 0.47102001005.7-
6.9
240 MAX Rca63 Nächster - Next
  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate 17642
WW VVVmA MOHMVVVC

Pa = 25 ... 35 W
Hoch - UpRunter - Down Pa Pa
+g2
Pg2 Ua Uao Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Tb Ref *?
F2a  30305.0 4251000425600 1400.380- Sie54
20-- ---- -0.5--
30-5.0 600-425- 1400.3120- Sie64
F2a11  30305.0 6001000425600 1400.3120220 Sie63
20-- ---- -0.5--
  WWW VVVV mAMOHMVC 14668
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate Ref *?
WW VVVmA MOHMVVVC
6JE6A  305.0 99075220350 0.47102001005.7-
6.9
250 MAX Rca65 Nächster - Next
6JE6B  305.0 990-220350 ------ MAX Get73 Nächster - Next
  Pa Pg2 Uba Ug3 Ug2 Ik Rg1 Rg1
@HD
Ufk
(PK)
Ufk
(DC)
Uf Tb Rate 17642
WW VVVmA MOHMVVVC
Hoch - UpRunter - Down  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug2g1 Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk+
(DC)
Ufk
(DC)
Rate Ref *?
WW VVVV mAMOHMVV
S11E12  285.0 800300400100 3001.00.1350150 ABS Aei61
12E1  355.0 800300400100 300--300- ABS Aei61
  Pa Pg2 Ua Ug2 Ug2g1 Ug1 Ik Rg1
@Rk
Rg1
@Ug1
Ufk+
(DC)
Ufk
(DC)
Rate 18002
WW VVVV mAMOHMVV

Pa = 35 ... 50 W
Hoch - UpRunter - Down  Pa
@Rk
Pa
@Ug1
Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ua
+g2
Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Tb Ref *?
WWWW VVVVV mAkOHMVC
EL156  50408.012.0 8001600500450800 18010050240 Tfk65
  Pa
@Rk
Pa
@Ug1
Pg2 Pg2
(PK)
Ua Uao Ua
+g2
Ug2 Ug2o Ik Rg1 Ufk Tb 15715
WWWW VVVVV mAkOHMVC

Hoch - UpRunter - Down D3a  
RATING: CEN ABS  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
4.2
4.5
1.0
4.5
-
1.1
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
220
400
180
400
30
... 0
 
 
 
 
 
V
V
V
V

V
Ik:
Rg1@Rk:
Rfk:
Ufk:
Ufk+:
Tb:
30
0.5
20
60
120
-
33
-
-
-
-
190
mA
MOhm
kOhm
V
V
C
Ref *? Val63 14816

Hoch - UpRunter - Down 6AG7 6AK6 6AN5 6AR5 6AR6 6BK5 6BM5 6BQ5  
Rating: CEN CEN CEN CEN   CEN CEN CEN  
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
9.0
1.5
-
2.75
0.75
-
4.2
1.4
-
1.7
0.56
-
8.5
2.5
-
19
3.2
-
9.0
2.5
-
9.0
2.0
-
12
2.0
4.0
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ia:
Ik:
300
-
300
-
-
-
-
300
-
250
-
-
-
-
120
-
120
-
-
-
-
300
-
300
-
-
-
-
250
-
250
-
-
-
-
565
-
300
-
300
115
-
250
-
250
-
0
-
-
  300
-
300
-
100
-
65
V
V
V
V
V
mA
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
1.0
0.25
-
0.5
0.1
-
0.1
0.1
-
0.5
0.1
0.1
-
-
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
1.0
0.3
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
90
-
100
-
  -
90
200
-
-
100
50
-
100
-
V
V
Tb:     140           C
Cin:
Cout:
Cag1:
13
7.5
0.06
3.6
4.2
0.12
9.0
4.8
0.075
  11
7.0
0.55
13
5.0
0.6
8.0
5.5
0.5
10.8
6.5
0.5
pF
pF
pF
Ref *? Get60 Rca43 270 Get52 Rca49 Tse47 Rca55 Cif68 Get59  

Hoch - UpRunter - Down 6CA5 6CL6 6197 6CU5 6DG6 GT 6DS5 6KY6 11HM7 6Y6 GT  
Rating: CEN CEN ABS MAX CEN MAX MAX MAX CEN  
Pa:
Pg2:
5.0
1.4
7.5
1.7
7.5
2.5
7.0
1.4
10
1.25
9.0
2.2
9.0
1.0
7.0
1.0
12.5
1.75
W
W
Ua:
Ug3:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
130
-
130
-
0
-
300
0
-
300
50
-
300
0
250
-
50
50
150
-
130
-
0
-
200
-
125
-
-
-
275
-
275
-
0
-
330
-
165
330
0
-
330
-
165
330
0
-
200
-
135
-
-
-
V
V
V
V
V
mA
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
1.0
0.1
0.25
0.1
0.25
0.1
0.5
0.1
MOHM
MOHM
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
Ufk (DC):
Uf:
If:
-
200
100
-
-
-
90
-
-
-
-
-
-
180
90
-
6.35%
0.61/0.69
-
200
100
-
-
-
-
90
-
-
-
-
-
200
-
100
5.7/6.9
-
-
200
-
100
5.7/6.9
-
100
200
-
-
9.9/12.1
-
180
-
-
-
-
-
V
V
V
V
V
A
Tb: 180 200 200 220   250       C
Cin:
Cout:
Cag1:
15
9.0
0.5
11
5.5
0.12
  13
8.5
0.6
15
10
0.6
9.5
6.3
0.19
14
6.0
0.16
14
5.0
0.15
  pF
pF
pF
Ref *? Rca61 G2 Get53 Rca54 Rca62 Rca56 Rca69 G2 Rca67 G2 Rca66 Get55  

Hoch - UpRunter - Down 6F6 6F6G
6F6GT
6F6 6F6S 6GC5 6GK6  
Rating: A     MAX MAX  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
11
-
3.75
-
12
10
2.0
4.0
12
-
4.0
-
12
-
1.4
-
13.2
-
2.0
4.0
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
375
-
-
285
-
-
-
410
650
350
315
650
-
-
410
-
-
315
-
0
-
220
-
-
140
-
-
-
330
-
-
330
-
-100
65
V
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
-
-
0.5
0.1
  -
0.5
0.1
-
1.0
0.3
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
90
-
-
100
-
-
100
-
-
-
200
100
-
100
-
V
V
V
Cin:
Cout:
Cag1:
6.5
13
0.2
8.0
6.5
0.5
6.5
5.5
0.9
-
-
-
18
7.0
0.9
10
7.0
0.14
pF
pF
pF
fmax: 10 10         MHz
Ref *? Mik60
Rca35
Rca57
Wfb53
Rft59
Mik60
Rca57
Ccc70 Syl61 Syl60  

Hoch - UpRunter - Down 1631 6L6 6L6 6L6G 6L6 6L6 WGB 6L6 GC 7581 7581A  
Rating: A CEN A AB     ABS MAX MAX MAX  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
16
-
2.5
-
24
3.5
19
19
2.5
19
-
2.5
26
-
3.5
30
30
5.0
30
-
5.0
35
35
5.0
W
W
W
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ubg2:
Ug2:
Ug2o:
Ik:
360
-
-
-
270
-
-
375
-
-
-
250
-
-
400
-
-
-
300
-
-
360
-
-
-
270
-
-
360
650
-
-
270
650
-
400
-
-
-
300
-
-
500
-
-
-
450
-
-
500
-
450
500 UL
450
-
-
500
-
450
500 UL
450
-
-
V
V
V
V
V
V
mA
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
  0.5
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
Uf:
-
180
-
-
  -
180
-
-
50
-
-
200
-
-
-
-
200
100
-
200
-
-
5.7/6.9
200
-
-
5.7/6.9
V
V
V
V
Cin:
Cout:
Cag1:
10
12
0.4
  10
12
0.4
11.5
9.5
0.9
11
7.0
0.8
11.5
9.5
0.9
10
6.5
0.6
10
6.5
0.6
10
6.5
0.6
pF
pF
pF
Ref *? Rca45 Rca37 Rca57 Wfb53 Tse Get59 Syl Tse62 Get63
Tse62
 

Hoch - UpRunter - Down 10P13 12A5 12AB5 12AQ5 12C5 12L6 GT  
Rating:     CEN CEN CEN CEN  
Pa:
Pg2:
6.0
1.8
8.25
2.5
12
2.0
12
2.0
5.5
1.25
10
1.25
W
W
Ua:
Ug2:
Ug1:
Ik:
250
250
-
-
180
180
-
-
315
285
-
-
250
250
-
-
135
117
-
-
200
125
-
-
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
  -
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (DC):
Ufk (PK):
Ufk+ (DC):
Ufk+ (PK):
Uf:
150
-
-
-
-
-
  -
-
90
-
90
10/15.9
-
-
90
-
90
-
-
100
200
200
300
-
-
100
200
-
300
-
V
V
V
V
V
V
Tb:     250 250 250   C
Cin:
Cout:
Cag1:
12.7
10.1
0.22
  8.0
8.5
0.7
8.3
8.2
0.35
13
9.0
0.55
  pF
pF
pF
Ref *? Mik60 Rca41 Rca55 Rca53 Get56 Get54  

Hoch - UpRunter - Down 25A6 25A6GT 25C5 25F5A 25L6 25L6 GT 50L6 GT  
Rating: CEN CEN MAX   CEN    
Pa:
Pg2:
5.3
1.9
5.5
1.25
6.0
1.25
5.5
1.1
  10
1.25
10
1.25
W
W
Ua:
Ug2:
Ug1:
Ik:
160
135
-
-
135
117
-
-
150
130
0
-
  200
125
-
-
200
117
-
-
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
0.05
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
Ufk+ (DC):
-
-
-
90
-
200
100
-
-
200
100
-
  -
90
-
-
  V
V
V
V
Tb:   250 220 220       C
Cin:
Cout:
Cag1:
8.5
12.5
0.2
-
-
-
13
9.0
0.55
13
8.5
0.6
12
8.0
0.44
      pF
pF
pF
Ref *? Rca37
Rca43
Rca43 Get56 Rca58 Rca63 Rca37 Get54 Rca41  

Hoch - UpRunter - Down 30P1S 30P12 32ET5 A 34GD5 A 35A5 35B5 35C5 35EH5 35L6 GT  
Rating:     MAX MAX CEN CEN MAX MAX CEN  
Pa:
Pg2:
7.0
1.5
6.0
1.8
5.4
1.2
5.0
1.1
8.5
1.0
4.5
1.0
5.2
1.1
5.0
1.75
8.5
1.0
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
110
-
110
-
-
250
-
250
-
-
150
-
130
-
-
150
-
130
-
-
150
-
130
-
50/0
200
-
125
-
-
117
-
117
-
-
150
-
130
-
0
150
-
130
-
0
200
-
117
-
-
V
V
V
V
V
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.5
-
-
  -
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
175
-
-
150
-
-
-
200
100
-
200
100
-
90
-
-
150
-
-
200
100
-
200
100
-
90
-
V
V
V
Tb:         250     250 225   C
Cin:
Cout:
Cag1:
19
11
1.5
  12
6.0
0.6
12
9.0
0.6
12
6.0
0.6
  11
6.5
0.4
12
9.0
0.6
17
9.0
0.65
13
9.5
0.8
pF
pF
pF
Ref *? Ccc70 Mik60 Rca63
Syl61
Syl62 Rca63 Rca47 Rca46 Rca62 Rca60 Rca47  

Hoch - UpRunter - Down 50A5 50B5 50C5 50HK6 60FX5  
Rating: CEN CEN MAX   MAX  
Pa:
Pg2:
10
1.25
5.5
1.25
7.0
1.4
5.5
1.1
5.2
2.0
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
200
-
117
-
-
117
-
117
-
-
150
-
130
-
0
150
-
130
-
-
150
-
130
-
-
V
V
V
V
V
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
  -
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (PK):
Ufk (DC):
-
90
-
-
90
-
-
200
100
  -
200
100
V
V
V
Tb:     220   225 C
Cin:
Cout:
Cag1:
  13
6.5
0.5
13
8.5
0.6
  17
9.0
0.65
pF
pF
pF
Ref *? Rca47 Rca46 Rca59 Rat64 Rca60
Syl61
 

Hoch - UpRunter - Down 1621 1622 1632 5932 5992  
Rating: CEN CEN CEN CEN ABS    
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
7.9
8.3
1.9
-
13.8
-
1.4
-
5.5
-
1.25
-
19
-
2.5
-
21
-
2.75
-
12
-
2.0
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
300
-
300
-
-
-
300
-
250
-
-
-
117
-
117
-
-
-
360
-
270
-
-
-
400
-
300
-
-
-
300
600
275
-
-
100
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
0.05
-
0.5
0.1
-
0.5
0.1
-
0.25
0.1
0.1
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Uf:
If:
tf:
      180
6.3
-
-
200
7.0
0.84/0.96
-
350
7.0
0.55/0.65
45
V
V
A
s
Tb:
to:
        180
10000
C
h
Cin:
Cout:
Cag1:
7.5
11.5
0.2
10
12
0.4
16
13.5
0.3
    pF
pF
pF
Ref *? Rca43 Rca43 Rca45 Syl52 Ben62  

Hoch - UpRunter - Down 6098 6550 6550A 6760
6761
6973 7027  
Rating: A ABS B ABS CEN MAX   AB1 MAX UL MAX CEN  
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
21
3.5
-
35
6.0
-
42
6.0
10
10
1.5
-
12
2.0
-
12
1.75
-
25
3.5
-
W
W
W
Uba:
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ubg2:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
-
400
-
-
-
315
-
-
125
-
600
-
-
-
315
-
-
60
-
600
-
495
-
400
-
-300
175
-
660
-
500
-
440
-
-300
190
-
250
-
-
-
200
-
-
100
-
440
-
-
-
330
-
-
-
410
-
-
-
410
-
-
-
-
450
450
-
-
450
400
-
-
110
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
Ua (PK):
Ik (PK):
-
-
1250
-
        -
0.4
V
A
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.1
-
-
-
0.25
0.05
-
0.25
0.05
  -
1.0
0.5
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (DC):
Ufk (PK):
Ufk+ (PK):
200
-
-
-
-
100
200
300
-
100
200
300
100
-
-
-
-
100
200
200
-
100
200
200
V
V
V
V
Tb: 225 250 250   250   C
Cin:
Cout:
Cag1:
11
7.0
0.55
14
12
0.85
15
10
0.8
11
5.0
0.4
9.0
6.0
0.4
10
7.5
1.5
pF
pF
pF
Ref *? Tse Rca62 Get72 Mik60 Rca60 Syl Syl Rca58  

Hoch - UpRunter - Down 7027A  
Rating: AB1 MAX UL MAX  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
35
-
5.0
-
35
-
4.5
-
W
W
W
W
Uba:
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ubg2:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
-
600
-
-
-
500
-
-
-
600
-
-
-
600
-
-
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk (DC):
Ufk (PK):
Ufk+ (PK):
-
100
200
200
V
V
V
V
Cin:
Cout:
Cag1:
10
7.5
1.5
pF
pF
pF
Ref *? Rca59  

Hoch - UpRunter - Down AL1 AL2 AL4 AL5 AL60 CL1 CL2 CL4 CL6  
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
9.0
2.5
-
9.0
1.5
-
9.0
1.5
-
18
-
-
18
2.0
-
18
3.0
-
5.0
-
-
8.0
1.2
-
8.0
1.0
-
9.0
2.0
-
9.0
1.5
-
9.0
1.0
1.5
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ik:
300
-
250
-
-
250
-
250
-
-
250
-
260
-
50
-
-
-
-
-
250
-
275
-
90
500
-
275
-
-
200
-
200
-
-
260
-
260
-
-
250
-
100
-
-
250
-
250
-
70
250
400
250
400
70
250
550
125
550
70
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.8
0.3
-
0.7
0.3
1.0
-
-
-
0.7
0.3
0.7
-
-
-
-
-
-
1.0
0.6
-
0.7
0.3
1.0
-
-
1.0
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:   50 50 50   175 175 175 175 V
Cag1:                 0.5 pF
Ref *? Mik60 Phi35 Mik60 Phi35 Rat49 Phi37 Rat49 Mik60 Phi35 Mik60 Phi35 Mik60 Phi35 Mik60 Phi37 Rat49 Rwm53 Phi40  

Hoch - UpRunter - Down E55L 8608 E80L E84L E87L  
Rating: ABS ABS ABS ABS    
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
Pg1:
10
1.5
-
-
10
1.5
-
-
8.0
2.6
-
0.1
13.5
2.2
4.4
0.5
11
3.0
-
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug3:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
200
400
-
175
350
55/0
75
150
300
-
150
300
55/0
75
300
600
100
300
600
100
50
450
600
-
450
600
100
100
300
-
-
260
-
-
-
V
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.125
-
-
0.125
-
-
-
1.0
-
-
1.0
0.5
1.0
-
-
MOHM
MOHM
MOHM
Ufk: 200 150 120 100   V
Tb: 180 200 225 225   C
Ref *? Tfk65
Val62
Amp65 Sie63
Val62
Sie63
Tfk65
Val62
Mik60
Rat64
 

Hoch - UpRunter - Down EL1 EL2 EL3 EL3 N EL5 EL6 EL8 EL11 EL12  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
8.0
-
-
-
8.0
-
1.6
-
9.0
-
1.2
2.5
18
-
3.0
-
18
-
2.0
3.0
5.0
-
0.8
1.5
9.0
9.0
1.2
2.5
18
-
2.5
5.0
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ug2:
Ug2o:
Ik:
  250
550
-
250
550
45
300
550
-
300
550
45
250
550
-
275
550
55
250
550
-
275
550
90
250
550
-
275
550
90
250
550
-
275
550
28
250
550
250
275
550
55
250
550
-
275
550
90
250
-
-
275
-
-
350
650
-
350
650
90
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
  -
1.0
0.6
1.0
-
-
-
0.7
-
0.7
-
-
1.0
-
-
1.0
-
-
1.0
-
-
-
0.7
-
-
0.2
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:   100 50 100 50 50 50 50 50 V
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg1f:
  -
-
0.6
-
-
-
-
-
-
-
0.8
-
  -
-
0.8
-
-
-
0.7
-
-
-
0.5
-
-
-
0.8
-
-
-
0.7
-
pF
pF
pF
pF
Ref *? Mik60 Phi35 Phi40 Phi53 Phi40 Phi53 Phi40 Phi40 Rat49 Phi48 Rwm53 Tfk38 Phi48 Rwm53 Tfk43  

Hoch - UpRunter - Down EL12 N EL12 spez. EL13 EL30 EL33 EL34 EL36
Mullard
 
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
18
-
2.8
-
18
-
2.5
5.0
5.0
-
0.8
1.5
4.5
-
1.2
-
9.0
-
1.2
2.4
9.0
-
1.2
2.5
25
-
8.0
-
25
30
8.0
-
-
15
-
-
18
-
2.0
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ug2:
Ug2o:
Ik:
425
650
-
425
650
90
425
650
-
425
650
90
250
550
-
275
550
28
275
-
-
275
-
30
250
550
-
275
550
55
300
550
-
300
550
55
800
2000
-
425
800
150
800
2000
500
500
800
150
-
-
600
-
-
-
250
-
-
250
-
90
V
V
V
V
V
mA
Ua (PK): 850               V
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.7
-
-
0.3
-
-
1.0
-
-
1.0
-
-
1.0
-
-
-
0.7
0.5
0.5
-
-
0.7
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk: 50 50 50 50 50 100 100 100 50 V
Tb:           245     C
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg1f:
17
8.0
0.4
-
17.5
7.0
0.7
-
-
-
0.5
-
9.7
8.0
0.7
-
-
-
1.0
-
-
-
-
-
15.2
8.4
1.1
1.0
15.2
8.4
1.0
1.0
-
-
0.7
-
pF
pF
pF
pF
Ref *? Rft59 Rwn53 Rat51 Mik60 Mul58 Phi53 Tfk65 92 Mul64 Mik60  

Hoch - UpRunter - Down EL37 EL38  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
25
28
6.0
-
-
12.5
-
-
25
-
8.0
-
25
-
8.0
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ua+g2:
Ug2:
Ug2o:
Ik:
400
800
400
400
800
200
-
-
500
-
-
-
400
-
-
400
-
200
800
1200
-
400
800
200
800
-
-
400
-
200
V
V
V
V
V
mA
Ua (PK):
Ug1 (PK):
Ik (PK):
tp:
tp/T:
  8000
-
-
-
-
4000
-
-
18
-
V
V
A
s
%
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
0.5
0.1
0.5
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk: 75 100 100 V
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg1f:
17.5
9.0
1.0
-
18
8.0
1.2
-
17.5
6.5
1.2
-
pF
pF
pF
pF
Ref *? Mul57 Rtt74 Mul57 Phi50  

Hoch - UpRunter - Down EL41 EL42 EL50 EL51 EL60 EL83 EL88 EL89  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
9.0
-
1.4
3.3
6.0
-
1.0
2.0
18
-
3.0
10
45
-
7.0
25
25
-
8.0
-
9.0
-
2.0
-
6.6
-
2.6
-
11
-
3.5
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
300
550
300
550
-
55
300
550
300
-
-
35
800
1600
425
1000
-
120
750
1500
750
1500
-
200
800
2000
425
800
-
150
300
550
300
550
-
70
300
-
300
-
-
-
300
-
300
-
-
-
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
1.0
-
-
2.0
-
-
-
-
0.5
-
0.7
0.35
-
0.7
0.5
-
1.0
0.5
    MOhm
MOhm
MOhm
Ufk: 100 50 100 50 50 100 100     V
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg1f:
10.2
7.8
1.0
0.15
4.3
6.2
0.2
-
-
-
0.8
-
-
-
1.5
-
16.6
11
1.1
-
10.4
6.6
0.12
0.15
    pF
pF
pF
pF
Ref *? Fsr54 Phi52 Mul58 Phi53 Phi48 Phi53 Phi58 Rft59 Rat64 Rat64  

Hoch - UpRunter - Down EL90 EL91 EL95  
Pa:
Pa+g2:
Pg2:
Pg2 (PK):
12
-
2.0
-
4.0
4.5
0.6
-
6.0
-
1.25
2.5
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ig1:
Ik:
250
550
250
550
-
-
56
250
550
250
550
-100
3.0
20
300
-
300
-
-
-
35
V
V
V
V
V
mA
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.5
-
-
0.5
-
-
2.0
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk: 50 150 100 V
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg1f:
7.6
6.0
0.35
-
3.7
4.0
0.3
-
5.3
3.5
0.4
-
pF
pF
pF
pF
fmax:   100   MHz
Ref *? Lor53 92 Mul62 Sie64 Tfk68  

Hoch - UpRunter - Down EL151 EL171 EL172 EL173 EL183 EL500 EL503 EL 802  
Rating:         CEN     CEN  
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
60
5.0
15
10
1.5
-
18
2.5
-
10
-
-
6.0
2.2
-
12
4.0
-
27
6.0
9.0
29
2.0
10
6.0
2.5
-
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
800
1500
450
800
-
250
260
-
260
-
-
-
425
-
425
-
-
-
  250
-
250
-
-
60
300
-
300
-
-
250
300
-
300
-
-
200
300
550
300
-
-
100
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
0.2
-
-
0.7
-
-
0.7
-
-
  1.0
-
-
-
0.5
0.2
0.5
-
-
-
0.5
-
-
0.5
0.1
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk=:
Ufk~:
50
-
-
      200
150
50
100
-
-
100
-
-
100
-
-
V
V
V.rms
Cin:
Cout:
Cag1:
  -
-
0.6
-
-
0.6
  13
5.4
0.08
  22.5
12.6
2.2
22.5
13.5
1.7
20
4.0
0.1
pF
pF
pF
Ref *? Tfk43 Ftb51 Ftb51 Str73 Cif68 Tfk68 Rtt74 Phi72 Tfk70  

Hoch - UpRunter - Down EL805 EL 806 EL 821 EL 822 EL 3010 EL 5000 EL 8000  
Rating: CEN MAX CEN   CEN ABS      
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
Pg1:
8.0
1.5
-
-
10.5
2.0
-
-
10
3.0
-
-
12
2.5
-
-
12
2.5
-
-
35
5.5
-
0.1
20
5.0
-
-
12
1.0
-
-
W
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
300
550
250
-
-
75
-
-
-
-
-
-
250
-
250
-
-
60
275
550
275
550
-
60
275
550
275
550
-
60
900
2000
250
550
-50
350
400
600
400
-
-
300
400
-
400
-
-30
-
V
V
V
V
V
mA
Ua (PK):
Ik (PK):
tp:
2000
-
-
-
-
-
      -
1.5
-
7000
-
-
-
0.3
1.0
V
A
ms
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
-
2.2
1.0
-
-
-
1.0
-
-
-
0.22
0.1
0.1
-
-
0.5 9
0.2
0.1
-
0.5
0.2
0.22
-
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk=:
Ufk~:
100
-
-
-
-
-
200
150
50
90
-
-
90
-
-
100
-
-
100
-
-
300
-
-
V
V
V.rms
Tb:     250 220 240 240   C
Cin:
Cout:
Cag1:
Cak:
Cg1f:
-
-
1.25
-
-
13.5
5.0
0.08
-
-
14
5.0
0.25
-
-
12
6.0
0.1
-
-
50
17
0.25
-
-
22
9.0
1.6
-
-
20
4.8
0.07
0.1
-
pF
pF
pF
pF
pF
Ref *? Tfk69 Tfk69 Cif68 Mul60 Mul64 Tfk65 Tfk68 Sie68  

Hoch - UpRunter - Down N309 PL83 UL2 UL12 UL84  
Rating:         CEN  
Pa:
Pg2:
Pg2 (PK):
9.0
2.0
-
9.0
2.0
-
4.0
0.7
1.2
15
1.0
3.0
12
1.75
6.0
W
W
W
Ua:
Uao:
Ug2:
Ug2o:
Ug1:
Ik:
250
-
250
-
-
-
250
550
250
550
-
70
250
550
250
550
-
28
250
550
125
550
-
100
250
550
200
550
-
100
V
V
V
V
V
mA
Rg1:
Rg1@Rk:
Rg1@Ug1:
  -
1.0
0.5
1.0
-
-
-
0.7
-
-
1.0
-
MOhm
MOhm
MOhm
Ufk:
Ufk+ (PK):
Ufk+ (DC):
150
-
-
150
-
-
150
-
-
275
-
-
200
300
150
200
-
-
V
Tb: 200         C
Cin:
Cout:
Cag1:
Cg2g1:
Cg1f:
10.8
6.0
0.1
-
-
10.4
6.6
0.12
3.2
0.15
-
-
0.5
-
-
-
-
0.5
-
-
6.0
12
0.6
-
0.25
6.8
13
0.6
-
0.25
pF
pF
pF
pF
pF
Ref *? Mar56 Rft59
Sie64
Rat49 337
Tfk42
Phi57 Phi69 13968

previous page next page previous/next

Copyright © 2023Franz Hamberger, Berlin, Germany
807 865

RCA   807RCA   865