KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2022-08-09 (20733)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
K120P Kurzinfo - Overview    
K153P Kurzinfo - Overview   Temic: --> S472P V472P
KD501 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD502 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD503 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD605 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD606 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD607 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD616 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KD617 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT504A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT504B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT505A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT505B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT506A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT506B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT601AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT602AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] ~ 2T602AM
KT602BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] ~ 2T602BM
KT604AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT604BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT605A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT605AM Kurzinfo - Overview KT605A KT605A
KT605B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT605BM Kurzinfo - Overview KT605B KT605B
KT611AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT611BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT645A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT646A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT801A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT801B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT802A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT805A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT805B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT808AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT808BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT808WM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT808GM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT809A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT812A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT812B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT812W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT818AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT818BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT818WM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT818GM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT819AM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT819BM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT819WM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT819GM Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT825G Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT825D Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT825E Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT827A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT827B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT827W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings CCCP: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode]
KT835A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT835B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT846A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT848A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT850A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT850B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT850W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT851A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT851B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT851W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT852A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT852B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT852W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT852G Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT853A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT853B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT853W Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT853G Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT854A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT854B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT857A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT858A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT859A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT863A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT928A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT928B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT932A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT932B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT933A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT933B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT973A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT973B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT3117A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT3117B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KT3142A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU601 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU602 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU605 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU606 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU607 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU608 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU611 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KU612 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Tesla: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
KZY51 Kurzinfo - Overview 1NZ70 [Stabilizer] --> 1NZ70
KZY52 Kurzinfo - Overview 2NZ70 [Stabilizer] --> 2NZ70
KZY53 Kurzinfo - Overview 3NZ70 [Stabilizer] --> 3NZ70
KZY54 Kurzinfo - Overview 4NZ70 [Stabilizer] --> 5NZ70
KZY55 Kurzinfo - Overview 5NZ70 [Stabilizer] --> 5NZ70
KZY56 Kurzinfo - Overview 6NZ70 [Stabilizer] --> 6NZ70
KZY57 Kurzinfo - Overview 7NZ70 [Stabilizer] --> 7NZ70
KZY58 Kurzinfo - Overview 8NZ70 [Stabilizer] --> 8NZ70

Copyright © 2022Franz Hamberger, Berlin, Germany

OC604 spez. ASY30 OA150 OC816 KT801B AF102 EM120 KT904B OA5
MP25B OA70 BU208 MGT108 OC612 ALZ10