KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2022-08-09 (20733)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
1N21 Kurzinfo - Overview    
1N21R Kurzinfo - Overview    
1N23 Kurzinfo - Overview    
1N23R Kurzinfo - Overview    
1N25 Kurzinfo - Overview    
1N25R Kurzinfo - Overview    
1N26 Kurzinfo - Overview    
1N26R Kurzinfo - Overview    
1N53 Kurzinfo - Overview    
1N53R Kurzinfo - Overview    
1N54A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State]
1N78 Kurzinfo - Overview    
1N78R Kurzinfo - Overview    
1N415E Kurzinfo - Overview    
1N456 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N457 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N458 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N459 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N541 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N542 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State]
1N821 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N823 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N825 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N827 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N829 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
1N914 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N916 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4148 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4149 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4150 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4151 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4152 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4153 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4154 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4244 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4346 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4446 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4447 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4448 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4449 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4531 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4532 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4533 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4534 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N4536 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
1N5390 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Mixer]
1N5722 Kurzinfo - Overview    
1N5723 Kurzinfo - Overview    
1N5724 Kurzinfo - Overview    
1N5725 Kurzinfo - Overview    
1NZ70 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Stabilizer]

Copyright © 2022Franz Hamberger, Berlin, Germany

OC604 spez. ASY30 OA150 OC816 KT801B AF102 EM120 KT904B OA5
MP25B OA70 BU208 MGT108 OC612 ALZ10