KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2022-08-09 (20733)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
S153P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S191P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S203P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S213P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S252P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S253P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S254P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S406 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
S472P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings Temic:  
S479T = BF479T    
S483T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S518T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S630T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S637T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S662T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S671T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S673T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S679T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S690T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S691T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S730T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S763T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S790T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S791T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S979T Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1236 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1237 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1298 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1375 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1376 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1377 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1420 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1423 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1732 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1805 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1806 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1807 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1808 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1836 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1837 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1838 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1839 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1840 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1954 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S1955 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2000 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2000A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2054 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2055 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2055A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2056 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2818 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2818A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
S2824 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SAY14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings WF: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SAY15 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings WF: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SC100 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp] [Digital]
SC103 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SC104 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SC106 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC107 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC108 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC109 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC110 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SC111 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC112 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Off-State] [Dynamic]
SC116 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Dynamic]
SC117 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Dynamic]
SC118 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Dynamic]
SC119 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [Dynamic]
SC206 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SC207 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SD168 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MLS: [On-State] [Off-State]
SD335 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD336 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD337 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD338 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD339 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD340 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD345 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD346 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD347 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD348 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD349 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SD350 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MSN: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SE6020 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SE6021 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SF016 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF018 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF116 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF117 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF118 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF119 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF121 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF122 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF123 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF126 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF127 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF128 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF129 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF131 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF132 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF136 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF137 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp]
SF150 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SF215 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SF216 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SFD108A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFH110 Kurzinfo - Overview    
SFH111 Kurzinfo - Overview    
SFH112 Kurzinfo - Overview    
SFH113 Kurzinfo - Overview    
SFH114 Kurzinfo - Overview    
SFH115 Kurzinfo - Overview    
SFH120 Kurzinfo - Overview    
SFH121 Kurzinfo - Overview    
SFH122 Kurzinfo - Overview    
SFH200 Kurzinfo - Overview    
SFH202 Kurzinfo - Overview    
SFH203 Kurzinfo - Overview    
SFH400 Kurzinfo - Overview    
SFH401 Kurzinfo - Overview    
SFH402 Kurzinfo - Overview    
SFH407 Kurzinfo - Overview    
SFT223 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT229 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT243 = ASY81    
SFT321 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT322 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT323 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT351 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT352 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SFT353 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SJ4422 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SM103 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SM104 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SM200 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMM11P20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMM20P10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMM70N06 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMM70N10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMP2P20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP3N50F Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP3P10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP4N60 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMP5N50F Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP7N60 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMP8N50F Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP11P20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP20N20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP20P10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP25N05 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP25N05-45L Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP25N06 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP30N10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP40N10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP50N06-25 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP60N03-10L Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP60N05 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP60N06 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP60N06-14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMP60N06-18 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW12P20 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW14N50F Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW20P10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW45N10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW60N06-18 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW60N10 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMW70N06-14 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Avalanche]
SMY50 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SMY52 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SS101 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp] [Digital]
SS102 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic] [AF-Amp] [Digital]
SS106 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SS108 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SS109 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SS125 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SS126 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings HFO: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SS200 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SS201 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SS202 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SS216 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SS218 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
SSY20A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SSY20B Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SSY20U Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SU160 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MLS: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SU161 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MLS: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SU167 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MLS: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SU169 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings MLS: [On-State] [Off-State] [Dynamic]
SY180 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings GWG: [On-State] [Off-State]
SY180/..A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings GWG: [Off-State]

Copyright © 2022Franz Hamberger, Berlin, Germany

OC604 spez. ASY30 OA150 OC816 KT801B AF102 EM120 KT904B OA5
MP25B OA70 BU208 MGT108 OC612 ALZ10