KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2021-12-18 (20499)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
F2a Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Audio-SE] [Audio-PP]
F2a11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Static] [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] [Lifetime] Triode:[Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP]
FC4 Kurzinfo - Overview   Mullard
FL152 Kurzinfo - Overview EL152  

previous page next page previous/next

Copyright © 2021Franz Hamberger, Berlin, Germany
RL12P50 RL4.2P15 RS391

Telefunken   RL12P50Telefunken   RL4,8P15Telefunken   RS391