KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2023-02-27 (20935)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
6L4 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6L5G Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6L6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings RCA: [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Class-A] [Audio-SE]
6L6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings R-F-T --> 6L6
6L6G Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings 6L6 + Triode:[Audio-PP]
6L6GA Kurzinfo - Overview 6L6G 6L6
6L6GB Kurzinfo - Overview 6L6G 6L6
6L6GC Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings 6L6 + [Class-A] [Audio-PP] Triode:[Audio-PP]
6L6WGA = 5932    
6L6WGB Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings 6L6
6L18 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
6L50 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances Tesla: [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Class-A] [Audio-SE]
6LB6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A]
6LF6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings  
6LG6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic]
6LQ6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A]
6LU8 Kurzinfo - OverviewKapazitäten - Capacitances Grenzwerte - Max.RatingsGrenzwerte - Max.Ratings Triode: [Class-A] Pentode:[Class-A]

previous page next page previous/next

Copyright © 2023Franz Hamberger, Berlin, Germany
807 808

RCA   807RCA   808