KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data Last modified: 2020-07-03 (19966)

AAnhang
Appendix
Index
Cross Reference
A.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10-99 100-999 1000-9999 10 000   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z

Bezeichnung
Designator
Kurzübersicht
Overview
Grenzen
Limits
Hersteller - Betriebsdaten
Manufacturer - Operating Conditions
6K1P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6K4 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-RC] [Oscillator]
6K4P Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
6K4P-EW Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
6K5GT Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
6K6GT Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Class-A]
6K7 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.RatingsKapazitäten - Capacitances [Class-A]
6K7G Kurzinfo - Overview Kapazitäten - Capacitances 6K7
6K7GT Kurzinfo - Overview Kapazitäten - Capacitances 6K7
6K11 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6KD6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] Triode:[Class-A] [RF-PA]
6KG6 = EL509    
6KG6A = EL519    
6KM6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A]
6KT6 Kurzinfo - OverviewSockel - Diagram Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]
6KV6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A]
6KV6A Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A]
6KW6 = EL508    
6KX8 = ECC808    
6KY6 Kurzinfo - Overview Grenzwerte - Max.Ratings [Class-A]

previous page next page previous/next

Copyright © 2020Franz Hamberger, Berlin, Germany
RL12P50 RL4.2P15 RS391

Telefunken   RL12P50Telefunken   RL4,8P15Telefunken   RS391